Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 2023-08-11

Przed skorzystaniem z serwisu https://nosal-zakopane.pl/ („Serwis”) prowadzonego przez firmę Wynajem Pokoi („nas”, „my” prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem („Regulamin”, „Regulamin”) lub „nasz”).

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób uzyskujących dostęp do Usługi lub korzystających z niej.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Konta
Tworząc u nas konto, musisz podać nam informacje, które są zawsze dokładne, kompletne i aktualne. Niespełnienie tego warunku stanowi naruszenie Regulaminu, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w naszym Serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest powiązane z naszą Usługą, czy usługą strony trzeciej.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Własność intelektualna
Usługa oraz jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością firmy Wynajem Pokoi i jej licencjodawców.

Linki do innych stron internetowych
Nasza Usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez firmę Wynajem Pokoi.

Wynajem Pokoi nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Wynajem Pokoi nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i Polityką Prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Podsumowanie
Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia Warunków.

Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu umowy, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zastrzeżenie
Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw lub przebiegu działania.

Prawo Rządowe
Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez względu na przepisy kolizyjne.

Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między nami dotyczącą naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy zawrzeć między nami w sprawie Usługi.

Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pocztą lub zadzwoń:

Grzegorz Buczkowski  Jaszczurówka 16, 34-500 Zakopane                                                                 Telefon +48 18 206-2068

NIP 945 178 32 27,   R.350369777